Όροι & Προϋποθέσεις

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με το μισθωτήριο αυτό η εταιρία ALPHA DRIVE εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή, το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο Συμβόλαιο αυτό (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής.

 1. 1. ΠΑΡΑΔOΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το Αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενική κατάσταση. Τυχόν ελαττώματα καταγράφονται στο έγγραφο καταγραφής ζημιών, που συνοδεύει το Μισθωτήριο Συμβόλαιο και υπογράφεται από τον Μισθωτή. Κάθε ελάττωμα του Αυτοκινήτου που δεν είναι καταγεγραμμένο στο παραπάνω ειδικό έγγραφο τεκμαίρεται ότι προκλήθηκε από τον Μισθωτή. Οποιοδήποτε παράπονο ή επιφύλαξη του Μισθωτή σχετικά με την κατάσταση του Αυτοκινήτου πρέπει να εκφράζεται αμέσως, κατά την παράδοση του αυτοκινήτου και εγγράφως επί του Μισθωτηρίου Συμβολαίου. Η μη έγγραφη διατύπωση παραπόνου με τον τρόπο και κατά το χρόνο αυτό λογίζεται ως ανεπιφύλακτη παραλαβή. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει να επιστρέφει στην ALPHA DRIVE το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από την συμφωνία. Επίσης ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το Αυτοκίνητο με ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου του ίση με αυτή που υπήρχε κατά την παραλαβή του Αυτοκινήτου. Η ALPHA DRIVE διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του Μισθωτή, εάν και εφόσον το Αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του συμβολαίου αυτού.

 1. 2. ΚΛΟΠΗ, ΖΗΜΙΕΣ, ΦΘΟΡΕΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η ALPHA DRIVE παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδεια της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο. Αν η προκληθείσα σε τρίτους ζημία υπερβαίνει το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης, για το υπερβάλλον που θα κληθεί να καταβάλλει η ALPHA DRIVE ευθύνεται ο Μισθωτής. Επίσης αν το ασφάλισμα που προβλέπεται από το ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καταβληθεί ή καταβληθεί μειωμένο για λόγους που εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης του Μισθωτή, τότε ο Μισθωτής ευθύνεται έναντι της ALPHA DRIVE για το σύνολο του ποσού θα κληθεί αυτή να καταβάλλει σε τρίτους. Η ως άνω ασφάλιση κάλυψη δεν καλύπτει τις ζημίες που θα υποστεί το Αυτοκίνητο.

Η ALPHA DRIVE παρέχει με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο, ασφαλιστική κάλυψη κλοπής του Αυτοκινήτου και καταστροφής του από φωτιά. Ο Μισθωτής δεν καλύπτεται αν η κλοπή ή η φωτιά προκλήθηκαν από δική του αμέλεια. Η απώλεια των προσωπικών αντικειμένων του Μισθωτή που βρίσκονταν εντός του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται.

Η ALPHA DRIVE αναλαμβάνει την κάλυψη των ζημιών του Αυτοκινήτου σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, με ποσό συμμετοχής του Μισθωτή σε αυτές σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της επιχείρησης (κάλυψη C.D.W.). Η συμμετοχή οφείλεται και αν ακόμη το αυτοκινητιστικό ατύχημα προκλήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου. Το αντίτιμο για την κάλυψη αυτή συμπεριλαμβάνεται στο ποσό του μισθώματος του Αυτοκινήτου. Αντί αντιτίμου, που προβλέπεται στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης, η ALPHA DRIVE καλύπτει το σύνολο των ζημιών του Αυτοκινήτου σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος εξαλείφοντας τη συμμετοχή του Μισθωτή (κάλυψη F.D.W.). Ζημίες σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος στις ρόδες, το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τα τζάμια και τους καθρέφτες δεν καλύπτονται εκτός και αν ο Μισθωτής επιλέξει την αντίστοιχη, επιπρόσθετη κάλυψη καταβάλλοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο, που προβλέπεται στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης (κάλυψη W.U.G.). Οι παραπάνω καλύψεις παρέχονται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου και σημειώνονται στο χώρο παρατηρήσεων του Μισθωτηρίου Συμβολαίου.

Η ALPHA DRIVE καλύπτει κάθε φθορά που θα προκύψει στο εξωτερικό και στα μηχανολογικά μέρη του Αυτοκινήτου εφόσον οφείλονται σε συμφωνημένη, καλή χρήση. Αντιθέτως, ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε φθορά που θα προκύψει στο εσωτερικό του Αυτοκινήτου και αν ακόμη αυτή οφείλεται στην καθημερινή χρήση και αν ακόμη προκλήθηκε από τρίτο, τυχηρό ή γεγονός ανώτερης βίας.

 1. 3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Μισθωτής προκαταβάλλει κατά την έναρξη της μίσθωσης και την παραλαβή του Αυτοκινήτου, εκτός και αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα κάτωθι ποσά :

α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου βάσει των τιμών, που αναφέρονται στο συμβόλαιο αυτό καθώς και οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.

β) Το αντίτιμο για την παροχή κάλυψης ζημιών εκ μέρους της ALPHA DRIVE και οποιαδήποτε άλλη χρέωση που προβλέπεται από τους όρους του Συμβολαίου ή από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην ALPHA DRIVE κατά την λήξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά:

α) Όλες τις χρεώσεις χιλιομέτρων, βάσει των τιμών, που αναφέρονται στο συμβόλαιο αυτό.

β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις για συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα.

γ) Οποιαδήποτε έξοδα της ALPHA DRIVE συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγο εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών της μίσθωσης.

δ) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα δικαστικά και άλλα έξοδα, που επιβλήθηκαν ή τυχόν επιβληθούν στην ALPHA DRIVE λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η ALPHA DRIVE. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχών παράνομες πράξεις τους.

ε) Οποιοδήποτε ποσό μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του Αυτοκινήτου υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης κάλυψης εκ μέρους της ALPHA DRIVE.

στ) Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται θα ανακαλούνται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.

ζ) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

 1. 4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Μισθωτής υποχρεούται σε περίπτωση που το Αυτοκίνητο παρουσιάσει μηχανική βλάβη ή παρουσιασθεί οποιαδήποτε ένδειξη μη φυσιολογικής λειτουργίας του να ενημερώσει άμεσα την ALPHA DRIVE ώστε είτε αυτή να του υποδείξει εξουσιοδοτημένο συνεργείο προς έλεγχο και επιδιόρθωση είτε στον έλεγχο και στην επιδιόρθωση αυτή προβεί υπάλληλος της ALPHA DRIVE. Ο Μισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την ALPHA DRIVE για προβλήματα και ελαττώματα του Αυτοκινήτου, που εμφανίσθηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο Αυτοκίνητο από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της ALPHA DRIVE. Παράλειψη εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων γεννά υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν ζημίας της ALPHA DRIVE.

Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α) Για οδήγηση στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) και σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους.

β) Για μεταφορά προσώπων ή πράγματα έναντι κομίστρου.

β) Για να ρυμούλκηση ή έλξη αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων.

γ) Για συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας.

δ) Για υπεκμίσθωση και παραχώρηση σε τρίτους.

ε) Εάν ο Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.

στ) Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών.

ζ) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός αν αυτό έχει εγκριθεί από την ALPHA DRIVE και αναγραφεί στο σχετικό χώρο που υπάρχει στην εμπρόσθια πλευρά του συμβολαίου αυτού.

η) Για μεταφορά ή μετακίνηση βαριών αποσκευών, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, φαρμάκων, ναρκωτικά κ.λπ..

θ) Για κίνηση εκτός Ελλάδος.

ι) Για κάθε εν γένει παράνομη ενέργεια και δραστηριότητα.

Επιτρέπεται η φόρτωση του Αυτοκινήτου σε πλοία υπό την προϋπόθεση ότι ο Μισθωτής θα είναι ο μόνος που θα σταθμεύσει το Αυτοκίνητο εντός του πλοίου.

 1. 5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει την ALPHA DRIVE μέσα σε 48 (σαράντα οκτώ) ώρες πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει τη σχετική έγκριση. Δίχως την έγκριση αυτή η μίσθωση δεν παρατείνεται αποκλειόμενης και της σιωπηρής αναμίσθωσης ακόμη και αν ο Μισθωτής συνεχίζει να κάνει χρήση του Αυτοκινήτου. Εάν ο Μισθωτής παραλείψει να ζητήσει και λάβει την ως άνω έγκριση υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες, τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και της παράτασης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάσταση του. Το μίσθωμα για το διάστημα της παράτασης δεν διατηρείται κατ’ ανάγκη το ίδιο με το μίσθωμα της προηγούμενης περιόδου αλλά υπόκειται σε αναπροσαρμογή κατά την κρίση της ALPHA DRIVE.

 1. 6. ΕΥΘΥΝΗ

Η ALPHA DRIVE ευθύνεται μόνο για οποιοδήποτε πρόβλημα του Αυτοκινήτου και για απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, μόνο εφόσον αυτά οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαριά αμέλειά της. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ALPHA DRIVE δεν φέρει καμιά ευθύνη και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της.

 1. 7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κ.τ.λ.) ο Μισθωτής υποχρεούται άμεσα να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

α) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων.

γ) Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων.

δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την ALPHA DRIVE.

ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.

στ) Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.

ζ) Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγραφα ή πληροφορίες στην ALPHA DRIVE.

Τυχόν ζημία ή επιβάρυνση της ALPHA DRIVE που θα προκύψει από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων επωμίζεται ο Μισθωτής.

 1. 8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η ALPHA DRIVE δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς μάλιστα να τάξει προθεσμία εάν ο Μισθωτής παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος Συμβολαίου ή άλλο εκτός αυτού συμφωνηθέντα όρο, παραβεί το Νόμο ή συντρέξει σπουδαίος εν γένει λόγος. Η καταγγελία της μίσθωσης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο (προφορικά, τηλεφωνικώς, δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει με δική του ευθύνη και έξοδα, άμεσα το Αυτοκίνητο. Η ευθύνη του Μισθωτή να παραδώσει το Αυτοκίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε και να καταβάλλει τυχόν οφειλόμενα χρηματικά ποσά διατηρείται.

Στην περίπτωση που η καταγγελία λάβει χώρα για λόγο για τον οποίο είναι υπαίτιος ο Μισθωτής, τότε τυχόν προκαταβληθέντα από αυτόν μισθώματα ή άλλα χρηματικά ποσά παρακρατούνται από την ALPHA DRIVE ως ποινική ρήτρα. Τούτο δεν εμποδίζει την αξίωση εκ μέρους της ALPHA DRIVE επιπρόσθετης αποζημίωσης.

 1. 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Μισθωτής έχει ενημερωθεί, ότι τα προσωπικά του δεδομένα που εμπεριέχονται στο παρόν Συμβόλαιο ή άλλα που θα συλλεχθούν με τη συνδρομή του θα τύχουν επεξεργασίας από την ALPHA DRIVE και θα διατηρηθούν μέχρι την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από την παρούσα μίσθωση, και ως προς τούτο συναινεί. Ο Μισθωτής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να εναντιωθεί στη χρήση τους, να λάβει αντίγραφά τους, να ζητήσει τη διαγραφή ή τη διόρθωσή τους ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας email στο info@alphadrive.gr και να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Όλα τα προσωπικά αυτά δεδομένα διατηρούνται κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων της ALPHA DRIVE, η οποία θα είναι και η μόνη υπεύθυνη επεξεργασίας τους ενώ η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα εκτελείται αποκλειστικά από εργαζομένους της ALPHA DRIVE. Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ALPHA DRIVE γίνεται μόνο κατά τις διαπραγματεύσεις, τη σύναψη και τη λειτουργία σύμβασης μίσθωσης αυτοκινήτου. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του Μισθωτή μπορεί να είναι μόνο πληρεξούσιοι δικηγόροι της ALPHA DRIVE και δικαστικοί επιμελητές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, μόνο σε περιπτώσεις που η ALPHA DRIVE επικαλείται παραβίαση εκ μέρους του Μισθωτή συμβατικού όρου ή παράβαση του Νόμου και προς εξασφάλιση των συμφερόντων της ALPHA DRIVE. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στο σύνδεσμο https://alphadrive.gr/f-a-q/.

 1. 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την διάρκεια της μίσθωσης για κάθε ζημία ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί όπως και τυχόν τρίτο πρόσωπο που θα υπογράψει το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ως αντιπρόσωπος του Μισθωτή.

Η παράβαση κάθε όρου του Συμβολαίου γεννά υποχρέωση του Μισθωτή προς αποζημίωση για τυχόν θετική και αποθετική ζημία της ALPHA DRIVE.

Το Συμβόλαιο αυτό υπερισχύει οποιαδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της ALPHA DRIVE και του Μισθωτή και κάθε τροποποίηση αυτού λαμβάνει χώρα και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Η μίσθωση ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο.

 1. 11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από την μίσθωση αυτή και με αφορμή αυτή μεταξύ της ALPHA DRIVE και του Μισθωτή θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών Δικαστηρίων στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.